کارآموزی : 

صنایع برودتی ملکی آمادگی خود را در جهت پذیرش کارآموز در راستای پیشرفت علم و صنعت و تحقق اهداف خود اعلام میدارد.

 

خانم هیوا هرمزی دانشجوی مقطع کارشناسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیر طوسی

http://maleki-indco.com/wp-content/uploads/2016/10/Karamoozi.pdf

آقای محمد حسین محبی پور دانشجوی مقطع کارشناسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیر طوسی

گزارش کار

آقای تحریری دانشجوی مقطع کارشناسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

گزارش کار

آقای سعید صدیق دانشجوی مقطع کارشناسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران

گزارش کار

آقای علی نوروزی دانشجوی مقطع کارشناسی مکانیک دانشگاه خوارزمی

گزارش کار

آقای امیرعلی دیلمی پور دانشجوی مقطع کارشناسی مکانیک دانشگاه خوارزمی

گزارش کار

آقای میلاد جاهد دانشجوی مقطع کارشناسی مکانیک دانشگاه تهران

گزارش کار

آقای محمد احدی نژاد دانشجوی رشته مکانیک دانشگاه تهران

گزارش کار

خانم مریم محجوب دانشجوی مقطع کارشناسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیر

گزارش کار

خانم ستوده السادات فریدن پور دانشجوی مقطع کارشناسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیر

گزارش کار