کارآموزی : 

صنایع برودتی ملکی آمادگی خود را در جهت پذیرش کارآموز در راستای پیشرفت علم و صنعت و تحقق اهداف خود اعلام میدارد.

 

آقای میلاد جاهد دانشجوی مقطع کارشناسی مکانیک دانشگاه تهران

گزارش کار

آقای محمد احدی نژاد دانشجوی رشته مکانیک دانشگاه تهران

گزارش کار

خانم مریم محجوب دانشجوی مقطع کارشناسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیر

گزارش کار

خانم ستوده السادات فریدن پور دانشجوی مقطع کارشناسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیر

گزارش کار