کندانسورهای پوسته و لوله از ظرفیت های هفت تا صدها کیلو وات، با قطر پوسته از ۱۰۰ تا ۱۵۰۰ میلی متر و با طول ۱۰۰۰ تا ۶۵۰۰ میلی متر ساخته می شوند. تعداد و قطر لوله ها به قطر پوسته بستگی دارد و قطر لوله ها معمولا از ۱۶ تا ۵۰ میلی متر و تعداد آنها از چند عدد (مثلا شش یا هشت) تا هزاران عدد و بیشتر تغییر می کند. کندانسورهای پوسته و لوله در بالا به مخزنی برای توزیع آب در لوله ها و در پایین به تشتکی برای جمع کردن آن مجهز است. هر یک از لوله ها در بالا به توزیع کننده ای که به آب حرکت چرخشی داده و باعث خیس شدن یکنواخت لوله میگردد، مجهزاند. بخار داغ مبرد از یک طرف لوله ها وارد شده و بوسیله پاشش آب برج خنک کن خنک می شود و از سمت دیگر لوله ها خارج می شود.