ساخت و تولید چیلر اسکرو آب خنک ۱۰۰ تن تبرید (۱۴۰ تن نامی) برای کارخانه ایران ترانسفو