ساخت و تولید یک دستگاه چیلر تراکی هواخنک ۷ تن تبرید برای خنک سازی روغن

کارفرما : جناب آقای شیلاتی