واحد اداری بخش قطعات و تجهیزات :

جناب آقای مهندس زاویه

ارتباط با واحد بخش قطعات و تجهیزات صنایع برودتی ملکی

از طریق ایمیل : info@maleki-indco.com

از طریق تلفن : ۴۴۶۵۳۷۱۰ داخلی ۱۰۴

واحد مالی و حسابداری :

جناب آقای رازی

ارتباط با واحد مالی و حسابداری صنایع برودتی ملکی

از طریق ایمیل : info@maleki-indco.com

از طریق تلفن : ۴۴۶۵۳۷۱۰ داخلی ۱۰۱

واحد اداری بخش تبرید و سردخانه :

سرکار خانم مهندس گلستان

ارتباط با واحد اداری بخش تبرید و سردخانه صنایع برودتی ملکی

از طریق ایمیل : info@maleki-indco.com

از طریق تلفن : ۴۴۶۵۳۷۱۰ داخلی ۱۰۹