پروژه های تبرید صنایع برودتی ملکی

 • اجرای سردخانه برای پخش البرز سال ۹۷

  اجرای سردخانه زیر صفری ۱۰ تن برای شرکت پخش البرز

 • ساخت یخساز قالبی برای پروژه کارون سال ۹۷

  ساخت یخساز ۱۵۰ قالبی برای پروژه کارون

 • اجرای سردخانه برای فروشگاه رفاه سال ۹۷

  اجرای دو سردخانه زیر صفری و بالا صفری برای فروشگاه رفاه

 • اجرای سردخانه برای بنیاد تعاون زندانیان سال ۹۷

  اجرای سردخانه بالاصفری و زیر صفری برای بنیاد تعاون زندانیان

 • اجرای سردخانه برای مجموعه داروئی رازی سال ۹۷

  اجرای سردخانه بالاصفری برای مجموعه داروئی رازی

 • اجرای سردخانه برای هواپیمائی معراج سال ۹۷

  اجرای سردخانه بالاصفری و زیر صفری برای هواپیمائی معراج

 • ساخت و اجرای و نگهداری سردخانه ها سیستم رک مجتمع پالادیوم سال ۹۷

  ساخت و راه اندازی سیستم های سردخانه بالا صفری و زیر صفری مجتمع پالادیوم

  ساخت و راه اندازی سیستم تبرید مرکزی رک مجتمع پالادیوم

  نگهداری کلیه سیستم های برودتی مجتمع پالادیوم

 • ساخت و راه اندازی سردخانه داروسازی التیام سال ۹۷

  ساخت و راه اندازی سردخانه های زیر صفری و بالا صفری دارو سازی التیام

 • ساخت و راه اندازی سردخانه های داروسازی تهران شیمی سال ۹۶

  ساخت و راه اندازی سردخانه های داروسازی تهران شیمی