در چيلرهاي جذبي برخلاف چيلرهاي تراكمي از جذب كننده (Absorber) و مولد حرارتي (ژنراتور) بجاي كمپرسور استفاده مي گردد. عمومي ترين خنك كننده در چيلرهاي جذبي سيستم برميد ليتيم  (ليتيوم برمايد) است. در اين سيستم، در قسمت جذب كننده، بخار آب توسط ليتيوم برمايد غليظ جذب شده و در قسمت مولد حرارتي، آب بر اثر حرارت تبديل به بخار مي شود. بخار آب در كندانسور كه داراي فشار ۰.۱ اتمسفر است به حالت مايع در مي آيدو سپس در خنك كننده كه تحت فشار ۰.۰۱ اتمسفر دوباره به بخار تبديل مي گردد و آب براي اينكه تبخير گردد گرماي نهان خود رااز محيط خنك كننده مي گيرد و باعث ايجاد برودت مي گردد، سپس بخار آب ايجاد شده در خنك كننده به جذب كننده منتقل مي گردد و دوباره اين چرخه تكرار مي شود.

انواع چيلر جذبي

گروه تك اثره كه خود به سه دسته چيلرهاي تك اثره با تغذيه بخار، تك اثره با تغذيه آب داغ (دماي بالاي ۱۰۰ درجه سانتيگراد) و تك اثره با تغذيه آب گرم (دماي زير ۱۰۰ درجه سانتيگراد) تقسيم مي شوند كه نحوه كار آنها مشابه بوده و همگي داراي حداقل يك مولد حرارتي مي باشند.

گروه دو اثره كه به دو دسته دو اثره با تغذيه بخار و دو اثره با شعله مستقيم طبقه بندي مي شوند. اين چيلرها، جز نسل جديد چيلرهاي جذبي بوده و داراي سيكل تبريد كاملتري نسبت به چيلرهاي جذبي تك اثره است.