ساخت و تولید یک دستگاه چیلر تراکمی ۷ تن تبرید

ساخت و تولید چیلر اسکرو آب خنک ۱۴۰ تن برای شرکت ایران ترانسفو