حضور صنایع برودتی ملکی در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته سال ۹۶ تهران

حضور صنایع برودتی ملکی در پانزدهمین نمایشگاه تاسیسات سیستم های سرمایشی گرمایشی تهران ۹۵

حضور صنایع برودتی ملکی در اولین نمایشگاه محصولات پروتینی حلال و صنایع وابسته از مورخ ۱۵ الی ۱۸ آبان سال ۹۵ 

حضور صنایع برودتی ملکی در  نمایشگاه تاسیسات سیستم های سرمایشی گرمایشی زنجان ۹۵

حضور صنایع برودتی ملکی در چهاردهمین نمایشگاه تاسیسات سیستم های سرمایشی گرمایشی تهران ۹۴

حضور صنایع برودتی ملکی در شانزدهمین نمایشگاه تاسیسات سیستم های سرمایشی گرمایشی تهران ۹۶

حضور صنایع برودتی ملکی در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته سال ۹۷ تهران

حضور صنایع برودتی ملکی در هفدهمین نمایشگاه تاسیسات سیستم های سرمایشی گرمایشی تهران ۹۷