حضور صنایع برودتی ملکی در نمایشگاه مصالح ساخنمانی، تاسیسات گرمایشی و سرمایشی استان یزد که ۷  لغایت ۱۱ مهر ۹۵ در شهر یزد